Type to search

Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko

Podziel się

Konkurs ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy oraz zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Tematyka konkursu nawiązuje też do jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej – „Unia energetyczna i działania w dziedzinie klimatu”. Udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Prace mają nawiązywać do działań, jakie Unia Europejska podejmuje na rzecz zwalczania zmian klimatu i przechodzenia na bezpieczną, niskoemisyjną gospodarkę, która chroni przyrodę oraz dba o zdrowie i jakość życia mieszkańców. Prace plastyczne w formacie A3 powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika.

Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-8. Nagrodą główną za zajęcie 1 miejsca w każdej z kategorii wiekowej jest aparat fotograficzny.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 23 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, XIX piętro, p. 1920 (z dopiskiem „Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”). Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać po numerami telefonów: 22 443 02 26 i 22 443 07 80 lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl.