Type to search

Miasto wybudza trzy kolejne „śpiochy”

Podziel się

W piątek, 10 maja, ukazały się ogłoszenia dotyczące trzech „śpiochów”, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony tylko wniosek a później nie podjęto już żadnych dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. Adresy nieruchomości: ul. Wiktorska 4, Willa Alnik, ul. ks. Wyrębowskiego 1 (obecnie B. Bartóka).

Miasto publikuje ogłoszenia i wygasza roszczenia do „śpiochów” na podstawie „małej ustawy reprywatyzacyjnej” (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m.in. możliwość zakończenia tego typu postępowań (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Osoby, które złożyły wnioski przed 1950 r. mają sześć miesięcy na zgłoszenie się do Urzędu m.st. Warszawy i kolejne trzy na przedstawienie dokumentów potwierdzających ich prawa do danej nieruchomości.

Jeśli nikt się nie zgłosi postępowanie dekretowe jest umarzane a dana nieruchomość pozostaje w zasobach publicznych (miasta i Skarbu Państwa, gdzie działa prezydent, wykonujący zadania zlecone jako starosta).

Uwaga. Prezydent na podstawie „małej ustawy reprywatyzacyjnej” może odmówić zwrotu nieruchomości, już po zgłoszeniu wniosku i wykazaniu praw do byłego „śpiocha” przez właścicieli lub spadkobierców – jeśli zachodzą inne przesłanki, np. nieruchomość jest wykorzystywana na cele publiczne lub nie można jej podzielić ze względu na ład przestrzenny.

Pierwsze ogłoszenia ukazały się w lutym 2017 r. Łącznie, w kraju i za granicą (we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji i Izraelu) opublikowano już informacje o 235 nieruchomościach w 26 partiach.

W styczniu 2018 r. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne.

Ogółem wydano już blisko 100 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 82 nieruchomości, w których znajduje się 408 lokali miejskich.