Type to search

WTP pomoże w walce z bezdomnością

Podziel się

WTP pomoże w walce z bezdomnością

WTP pomoże w walce z bezdomnością

Radni Warszawy uchwalili nowelizację taryfy przewozowej za korzystanie z komunikacji miejskiej. Jedną z najważniejszych zmian jest wsparcie dla osób wychodzących z bezdomności.

Nowe przepisy rozszerzają katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów środkami Warszawskiego Transportu Publicznego o osoby korzystające z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, które podpisały indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Programy te mają wspierać osoby bezdomne w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, mieszkaniowych oraz szukaniu zatrudnienia.

Pasażerowie, korzystający z programu, będą musieli posiadać przy sobie dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami WTP w formie spersonalizowanej karty wydawanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Zaświadczenie o spełnianiu warunków do bezpłatnych przejazdów będzie wystawiał właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Uchwała rozszerza też katalog dokumentów, które poświadczą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów uczniów warszawskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych lub mieszkających w Warszawie, ale uczących się poza stolicą. Po zmianie przepisów uprawnienia będzie można wgrać już nie tylko na Kartach Ucznia, które wydawane są w formie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej przez Zarząd Transportu Miejskiego, ale również na e-legitymacjach.

Zmieniają się także zapisy dotyczące poświadczania uprawnień do bezpłatnych przejazdów osób niepełnosprawnych. Na nowych wzorach legitymacji, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znajdują się kody QR, zawierające obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz opcjonalnie dane dotyczące stopnia niepełnosprawności i jej przyczyny.

Do odczytywania kodów QR służyć będą darmowe programy komputerowe, aplikacje na smartfony oraz czytniki kodów QR oparte na technologii CMOS. Legitymacje, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność na czas w nich określony.

opublikowano 19 października 2018r.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *