Type to search

Wybory samorządowe 2018 – głosuj bez zameldowania

Podziel się

Warszawa głosuje
21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy wybiorą w nich prezydenta, radnych m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybory.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium wiedzy nt. wyborów.

Jak dopisać się do rejestru wyborców? Kiedy to zrobić?
Osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby, które nie są zameldowane na pobyt stały, ale mieszkają w mieście, w którym chcą głosować – muszą złożyć www.wybory.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium wiedzy nt. wyborów. Jak dopisać się do rejestru wyborców? Kiedy to zrobić? Osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby, które nie są zameldowane na pobyt stały, ale mieszkają w mieście, w którym chcą głosować – muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy o dopisanie do rejestru wyborców. Wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców. Dopisanie się do rejestru wyborców jest proste. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku dołączyć należy kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i pisemną deklarację z podaniem obywatelstwa i adresu stałego zamieszkania bądź wskazaniem adresu ostatniego zameldowania. Wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców jest poprzedzone sprawdzeniem czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej dzielnicy. Jednym ze sposobów udokumentowania faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub umowy najmu lokalu lub innych dokumentów potwierdzających, iż osoba stale zamieszkuje w danym lokalu. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Dlatego żeby mieć pewność, że zostanie się dopisanym do rejestru wyborców, należy to zrobić do wtorku, 16 października. Głosować będą też mogły osoby, które zameldują się na stałe – nawet w ostatniej chwili, 19 października. Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie dzielnicy. Każdy wyborca może sprawdzić czy został ujęty w spisie wyborców między 1 a 13 października 2018 r. Głosowanie w miejscu pobytu czasowego W wyborach samorządowych głosować można wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania (zameldowania). Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina/dzielnica, w której wyborca stale zamieszkuje.”>odpowiedni wniosek w urzędzie gminy o dopisanie do rejestru wyborców. Wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

Dopisanie się do rejestru wyborców jest proste. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku dołączyć należy kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i pisemną deklarację z podaniem obywatelstwa i adresu stałego zamieszkania bądź wskazaniem adresu ostatniego zameldowania. Wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców jest poprzedzone sprawdzeniem czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej dzielnicy. Jednym ze sposobów udokumentowania faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub umowy najmu lokalu lub innych dokumentów potwierdzających, iż osoba stale zamieszkuje w danym lokalu. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Dlatego żeby mieć pewność, że zostanie się dopisanym do rejestru wyborców, należy to zrobić do wtorku, 16 października.  Głosować będą też mogły osoby, które zameldują się na stałe – nawet w ostatniej chwili, 19 października.

Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie dzielnicy. Każdy wyborca może sprawdzić czy został ujęty w spisie wyborców między 1 a 13 października 2018 r.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego
W wyborach samorządowych głosować można wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania (zameldowania). Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina/dzielnica, w której wyborca stale zamieszkuje.