Type to search

Apel o ograniczenie koszenia i nieużywanie dmuchaw

Podziel się

Zwracam się z apelem o rozważenie zaprzestania używania dmuchaw do prac porządkowych na terenie zarządzanych przez Państwa nieruchomości. Urządzenia przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza poprzez unoszenie się pyłu z czyszczonych powierzchni i emisję spalin. Zachęcam też do koszenia trawy tylko w sytuacjach koniecznych, w warunkach chłodu i wilgoci. Korzystnie wpłynie to na środowisko, w którym żyjemy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Ograniczenie koszenia

Z uwagi na zmiany klimatu oraz coraz częstsze zjawiska ekstremalne, np. długotrwałe susze Warszawa ogranicza koszenie trawników na terenach miejskich m.in. parków, skwerów, zieleńców, pasów drogowych oraz podwórek administrowanych przez jednostki miejskie. Przykładowo w pasach drogowych ogrodnicy z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ścinają trawy zaledwie 3 razy w roku. W niektórych miejscach pozostawiane są łąki kwietne lub ostoje przyrody, koszone jedynie 1 lub 2 razy w roku.

Zarządzający spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi proszeni są o dostosowywanie częstotliwości koszenia do panujących warunków pogodowych oraz rodzaju trawnika, ograniczenie koszenia trawy (maksymalnie do 3 razy w ciągu roku) i wykonywania tego zabiegu tylko w sytuacjach koniecznych, np. w miejscach, gdzie trawa szybko przyrasta lub ze względów sanitarnych oraz bezpieczeństwa wymaga skoszenia. W apelu wyszczególnione jest cięcie traw podczas chłodniejszych i bardziej wilgotnych tygodni, a także wstrzymanie prac w czasie susz. Stosowanie tzw. „wysokiego koszenia”, czyli pozostawianie roślin na wysokości ok. 10 cm umożliwi lepsze magazynowanie wody przez zieleń. Z kolei ograniczenie używania urządzeń typu „motokosy” na dużych powierzchniach ograniczy hałas i zużycie energii elektrycznej. Jedynie w przypadku nowo założonych trawników, roślin przy na placach zabaw, przy placówkach oświatowych, zieleńcach ogólnodostępnych, wykorzystywanych rekreacyjnie, kosić należy częściej – w miarę potrzeb.

Więcej wody to niższa temperatura, więcej roślin i zwierząt

Rzadko koszone rośliny zatrzymują wodę w glebie i obniżają temperaturę podłoża. W ten sposób eliminowane są tzw. miejskie „wyspy ciepła” oraz minimalizowane skutki suszy. Polepszają się dzięki temu warunki na terenach gęsto zabudowanych, gdzie w upalne dni zauważamy deficyt wilgoci. Więcej wody w stolicy oznacza także zwiększenie różnorodności biologicznej – na trawnikach niekoszonych pojawiają się nowe gatunki roślin i owadów.

Warszawa bez dmuchaw

W celu ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem, na terenach zarządzanych miasto obowiązuje od 2020 r. zakaz stosowania dmuchaw podczas prac porządkowych. Dzięki temu w nowo podpisanych umowach z wykonawcami warunkiem jest usuwanie ściętej trawy bez użycia nawiewających maszyn.

Rezygnacja z dmuchaw może pozytywnie wpłynąć stan jakości powietrza, którym oddychamy. Drobne cząstki pyłów, wzbijane przez maszyny mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Powodują nasilenie objawów chorób układu oddechowego oraz zmniejszają wydolność układu krążenia. Na działanie pyłów narażeni są szczególnie seniorzy oraz kobiety w ciąży.

Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, aktualizujące programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska weszły w życie na początku 2018 r. Wprowadziły całkowity zakaz używania dmuchaw do sprzątania liści z chodników i trawników będących w zarządach dróg gmin i województwa oraz ograniczenie stosowania dmuchaw do liści w przypadku ostrzeżeń o złej jakości powietrza. Choć przepisy te nie dotyczą zarządców spółdzielni i właścicieli nieruchomości, Warszawa apeluje o pójście śladem miasta – priorytetem jest troska o przyrodę i poprawa jakości życia mieszkańców stolicy.