Type to search

Obowiązki miasta podczas zgromadzeń

Podziel się

Oprócz Policji czy Służby Ochrony Państwa aktualnie o wszystkich wydarzeniach informowana jest również Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, która dla większości wydarzeń wydaje określone zalecenia sanitarne, które jako miasto przesyłamy do organizatorów. Dodatkowo zalecenia publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z przepisami, miasto oddelegowuje tzw. obserwatorów na zgromadzenia, gdzie liczba uczestników przekracza 50 osób. Prezydent m.st. Warszawy – zgodnie z przepisami dotyczącymi zgromadzeń – ma obowiązek wyłącznie przyjęcia zawiadomienia i powiadomienia wymienionych w ustawie podmiotów o planowanych na terenie stolicy zgromadzeniach. O rozwiązaniu zgromadzenia może zdecydować uprawniony przedstawiciel gminy. Jeżeli Policja oceni, ze spełnione są przesłanki zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia, może zwrócić się do miasta o rozwiązanie zgromadzenia.

Miasto st. Warszawa nie może wydawać poleceń policji, ta nie jest jednostką samorządu terytorialnego. Policja z mocy ustawy jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zgromadzenia.