Type to search

Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na ostatniej prostej

Podziel się

Po sześciu miesiącach sporów, uwag i zastrzeżeń ministerstwa, w grudniu resort wydał w końcu opinię w sprawie PGO WM 2024 dla Mazowsza, akceptując tym samym niewiele różniącą się od pierwotnie proponowanej przez urząd marszałkowski wersji dokumentu. Wcześniej minister środowiska wskazywał na znaczące przeszacowanie przez województwo mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów. Urząd marszałkowski nie zgadzał się z tym zarzutem, udowadniając, że już dziś region ma zbyt mało instalacji, aby zagospodarować wszystkie odpady. Ostatecznie zaakceptowany dokument PGO zapewnia zagospodarowanie całego strumienia odpadów i wskazuje niezbędne moce przerobowe instalacjom.

Gospodarka odpadowa to temat niezwykle ważny dla samorządów i mieszkańców. Finalizacja prac nad PGO do dobra informacja, ale jednocześnie trzeba wyraźnie podkreślić, że przyjęcie PGO nie ma wpływu na zmianę cen opłat za odpady. Wzrosty cen, o którym ostatnio słyszymy w całej Polsce to konsekwencja wielu czynników, ale przede wszystkim zmian przepisów i dodatkowych kosztów i opłat ponoszonych przez instalacje – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dokładnie ponad miesiąc temu w imieniu większości gmin metropolii warszawskiej, prezydent Rafał Trzaskowski zaapelował do władz województwa, do władz centralnych o podjęcie prac, które pozwoliłyby nam stabilnie prowadzić gospodarkę odpadami w naszych gminach. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zarząd województwa wsłuchał się w nasz głos i wierzymy, że doprowadzi do uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. To nie koniec naszych prac, przed nami do wdrożenia trudne rozwiązania i też napięta sytuacja w paru gminach w związku z rosnącymi cenami, a nawet z groźbą braku odbioru odpadów w niektórych gminach – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Ponownie apeluję o dialog i konstruktywną pracę w zakresie ustabilizowania sytuacji jeśli chodzi o rynek instalacji na Mazowszu. Wszystko jest dzisiaj w rękach ministra środowiska, oczekujemy konkretnych działań z myślą o mieszkańcach.

Dziś Komisja Ochrony Środowiska przyjęła uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Odpadami, przyjęła również plan inwestycyjny. Daje to szansę, aby potencjalni inwestorzy, którzy będą się zajmować gospodarką odpadami mogli prowadzić już inwestycje – rozbudowywać lub unowocześniać instalacje. Praktycznie w każdym regionie zwrócona jest uwaga, żeby odpady podczyszczać, a przy odpadach segregowanych ten odzysk recyklingowy był jak największy. Pamiętajmy o tym, że poziomy, które mamy osiągnąć w 2024 r. to 60 proc., a w 2030 r. to jest 65 proc. W tej chwili jest to połowa tych założeń – zaznacza Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.

Bez współpracy i prawdziwej woli rozwiązania problemu nie uda się rozwiązań problemu z gospodarką odpadami. Obserwuję, że dużym problemem jest brak konkurencji. Jeśli w przetargu startuje tylko jedna firma, samorząd ma związane ręce i nie wpływa to dobrze na ceny odbioru odpadów – mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Pierwsze czytanie projektów uchwał przez Komisję Ochrony Środowiska
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska odbyło się pierwsze czytanie projektów uchwał sejmiku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami. Dokument został pozytywnie zaopiniowany, a plan inwestycyjny załączony do PGO – uzgodniony przez Ministra Środowiska. Zdaniem Komisji Ochrony Środowiska plan odpowiada na najpilniejsze potrzeby gmin. Sejmik Województwa Mazowieckiego będzie obradował nad przyjęciem PGO już na najbliższej sesji.

Co zmieni przyjęcie PGO na Mazowszu?
Przede wszystkim regiony gospodarki odpadami zaprojektowane zostały w taki sposób, aby zwiększyć w nich pulę dostępnych instalacji do przetwarzania odpadów. Umożliwi to bezpieczne zagospodarowanie odpadów. Wprowadzono także zapisy umożliwiające prowadzenie gospodarki odpadami w sposób zapewniający ciągłość odbioru odpadów z gmin w przypadku wystąpienia awarii którejkolwiek z instalacji lub wyczerpania rocznych limitów przyjmowania odpadów do instalacji. Przewidziano też utworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych i bioodpadów. Co istotne, wyznaczono kierunki działań zgodnie z wytycznymi UE w zakresie zagospodarowania frakcji surowcowej oraz zapewniono możliwość przetwarzania wysokoenergetycznej frakcji odpadów.

W całym kraju samorządy borykają się z rosnącymi cenami odbioru odpadów
Nie ma to jednak