Type to search

Główne problemy księgowości organizacji non-profit

Podziel się

Księgowość to dziedzina dla jednych ciekawa, dla innych będącą zmorą dnia codziennego. Gąszcz różnych przepisów, konieczność śledzenia i wdrażania na bieżąco zmian prawnych w poszczególnych aspektach rachunkowości faktycznie może stać się trudnym i absorbującym czasowo zajęciem dla kogoś, kto ma ambicję prowadzić księgowość jakiejkolwiek organizacji we własnym zakresie. Coraz częściej można więc zaobserwować tendencję zlecania czynności rachunkowych wyspecjalizowanym podmiotom, najczęściej w zamian za pewną zryczałtowaną comiesięczną odpłatność. Uzależniona jest ona od zakresu, skali i formy działalności każdej instytucji/firmy.

Organizacja non-profit a obowiązki rachunkowe

Nie inaczej jest w kwestii księgowości organizacji non-profit. Każde stowarzyszenie czy fundacja, nawet jeśli jej jedynym przychodem są składki członkowskie – zobligowana jest do prowadzenia księgowości, która w zależności od specyfiki działalności może przybrać formę uproszczonej bądź pełnej księgowości albo od niedawna – także uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Corocznie każda organizacja non-profit musi przygotować sprawozdanie finansowe, a jego ramach – bilans oraz rachunek zysków i strat, a także informację dodatkową (wprowadzenie), które łącznie w określonym terminie powinny trafić do urzędu skarbowego.

Specyfika stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

Statusu organizacji non-profit nie traci także podmiot prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem przeznaczania zysku z niej generowanego na pokrycie kosztów ogólnych działalności lub na realizację celów statutowych. Bardzo istotne jest wtedy jasne rozgraniczenie przychodów oraz kosztów działalności gospodarczej i statutowej. Kolejnym problemem dla takiej organizacji jest jednak konieczność składania zatwierdzonych sprawozdań do właściwego wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. Wsparcie biura rachunkowego jest więc w tym przypadku praktycznie nieodzowne, chyba, że stowarzyszenie/fundacja decydują się na zatrudnienie specjalisty w tym zakresie. Sprawa komplikuje się nieco bardziej, gdy instytucja non-profit posiada jednocześnie status organizacji pożytku publicznego. Wówczas kolejne sprawozdanie, na które składa się także obszerne opracowanie finansowe (w trochę innym formacie), musi trafić do specjalnej bazy sprawozdań funkcjonującej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, zwykle dochodzą zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jednym z udogodnień takiej formy działalności w ramach organizacji non-profit, jest zwolnienie z naliczania i odprowadzania podatku dochodowego, przy uwzględnieniu warunku, jaki wcześniej przytoczono.

Inspirowane: Macpit.pl – biuro księgowe Wiązowna