Type to search

Łamanie praw pracowniczych – gdzie szukać pomocy?

Podziel się

Wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym odnotowywane są w Polsce kilkadziesiąt tysięcy razy w skali roku. O wielu takich sytuacjach nigdy się nie dowiemy. Pracownicy w obawie przed utratą pracy nie informują odpowiednich służb o takich zdarzeniach. Co warto wiedzieć o prawach pracownika? Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Znaczenie Państwowej Inspekcji Pracy

Podstawową instytucją w zakresie nadzoru nad warunkami pracy, w tym nad prawami pracownika jest Państwowa Inspekcja Pracy. Instytucja ta w oparciu o przepisy prawa pracy posiada szeroki wachlarz uprawnień mogących ochronić pracownika przed nieuczciwymi działaniami pracodawcy.

Oprócz działań interwencyjnych PIP wykonuje również standardowe czynności związane z kontrolą instytucji zatrudniających pracowników. Wśród nich znajdziemy takie czynności jak:

  • kontrola legalności zatrudnienia,
  • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • współpraca z urzędami państw członkowskich UE odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników.

Chcąc należycie wykonać swoją pracę, a tym samym uchronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z warunkami pracy Inspektorzy PIP posiadają szereg uprawnień, z których mogą korzystać podczas kontroli w zakładzie pracy.
Zaliczyć do mich można m. in.:

  • swobodny wstęp na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego,
  • sprawdzanie tożsamości osób wykonujących pracę,
  • przeprowadzenie oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy.

Konsekwencje naruszeń praw pracowniczych

Mimo tak ogromnych możliwości, jakie przewidział ustawodawca dla uchronienia pracowników wielu pracodawców próbuje różnych sposobów, by ominąć obowiązujące przepisy prawa pracy. Być może przyczynę tego typu działań możemy upatrywać w z pozoru łagodnych konsekwencjach nielegalnych działań.

A te mogą być różne, w zależności, jakiego kalibru są przewinienia, czy to są pojedyncze przypadki oraz czy już wcześniej w danym zakładzie stwierdzono jakiekolwiek uchybienia. I tak, za naruszenie przepisów prawa pracy lub dotyczących legalności zatrudnienia nieuczciwemu pracodawcy grozi:

  • nakaz wstrzymania prac lub działalności,
  • nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie
  • w przypadku, gdy zatrudnieni pracownicy wykonują pracę, nie mając wymaganych kwalifikacji, PIP może ich skierować do innych prac.

Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają na firmy lub instytucje, które dopuszczają się naruszenia przepisów związanych m. in. z czasem pracy,  prowadzeniem dokumentacji pracowniczych, zawieraniem umów o pracę, urlopami.

Za powyższe oraz wiele innych wykroczeń pracodawcy grozi kara od 1000 do 2000 zł, a w określonych przypadkach Inspektor PIP może wnioskować o ukaranie karą grzywny do sądu rejonowego, gdzie wysokość grzywny może dochodzić do 30000 zł. Oczywiście oprócz konsekwencji finansowych pracodawca zobligowany jest do usunięcia nieprawidłowości, z których powodu został ukarany.

Pomoc radcy prawnego

Jeśli jakiekolwiek zachowania pracodawcy naruszają Twoje prawa pracownicze, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego. Zwłaszcza jeśli chodzi jak tak skomplikowane postępowania, jak sprawy o mobbing w miejscu pracy. Decydując się na takie wsparcie, możesz liczyć na najlepsze doradztwo, odpowiednie udokumentowanie Twojego przypadku i reprezentowanie w sądzie pracy.

źródło: radcowie-prawni.waw.pl – radca prawny Warszawa