Type to search

Budżet obywatelski – wyniki oceny projektów

Podziel się

W tym roku warszawianki i warszawiacy zgłosili do budżetu obywatelskiego 2166 projektów. Na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy ponad 83 mln zł. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dotyczące kilku dzielnic lub całego miasta. Takich propozycji wpłynęło 199. Ponadto, mieszkańcy zgłosili 1967 projektów dzielnicowych.

Ocena merytoryczna projektów
Do 8 sierpnia pracownicy urzędu sprawdzali czy jest możliwość realizacji zgłoszonych projektów. Oceniali m.in.:

  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • możliwość realizacji w ciągu roku,
  • zgodność z kompetencjami miasta,
  • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
  • zgodność z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy,
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

W trakcie analizy, pracownicy merytoryczni kontaktowali się z projektodawcami jeżeli okazywało się, że w projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. Urzędnicy przedstawiali proponowany zakres zmian i wyjaśniali, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian, autor pomysłu mógł się odnieść w ciągu sześciu dni od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł został oceniony negatywnie.

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniem zostały ogłoszone na stronie.

Najczęstsze powody oceny negatywnej

  • Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowegoW poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), był on realizowany z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy, na podstawie zarządzenia. Ustawą z 11 stycznia 2018 r. wprowadzony został odgórny obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego, zaś jego podstawowe zasady zostały określone ustawowo. Przepisy ustawy narzucają m.in. obowiązek realizacji projektów w ciągu jednego roku budżetowego, nie dopuszczając stosowanych dotychczas wyjątków (np. wcześniejszego rozpoczęcia prac przygotowawczych). Złamanie tej zasady grozi poważnymi konsekwencjami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego też do głosowania nie zostały dopuszczone projekty, których realizacja nie jest możliwa w ciągu 12 miesięcy.
  • Tereny niebędące we władaniu m.st. WarszawyW tej edycji mieszkańcy nie mogli zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenach, do których m.st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego. To duża zmiana w stosunku do poprzednich edycji. Zmiana wynikała z konieczności uwzględnienia uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uchyliła pierwszą uchwałę określającą zasady budżetu obywatelskiego w Warszawie. Wątpliwości budził m.in. zapis dotyczący możliwości realizacji projektów na terenach „niemiejskich”. Z tego też powodu RIO uchyliło uchwały w innych miastach. 

Odwołania do negatywnej oceny projektu

W przypadku zastrzeżeń do wyniku oceny projektu, autor może poprosić o jej powtórzenie składając odwołanie w dniach 9-13 sierpnia. Odwołanie można złożyć elektronicznie na stronie lub papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim). Informacja o wyniku ponownej oceny przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 26 sierpnia. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

Głosowanie odbędzie się we wrześniu

Mieszkańcy będą mogli głosować od 6 do 23 września. Będą mogli to zrobić elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej (Punkt głosowania papierowego będzie w każdym Wydziale Obsługi Mieszkańców).

W tej edycji zmienił się sposób głosowania. Mieszkańcy będą mogli wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyska jeden głos.

Ogłoszenie wyników 3 października. Wtedy poznamy listę projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji.