Type to search

Ładnie z uchwałą krajobrazową

Podziel się

Już w najbliższy piątek zaczynamy kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej. Zapraszam mieszkańców do aktywnego udziału i zapoznania się z dokumentem, który wprowadzi ścisłe regulacje dotyczące reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń. Zadbajmy o estetykę naszego miasta i wspólnie wypracujmy zasady i rozwiązania, które pomogą uporządkować jego przestrzeń – mówi Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. 

Do 2015 r. samorządy miały bardzo ograniczone możliwości walki z nielegalnymi i szpecącymi reklamami. Sytuację zmieniło dopiero uchwalenie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli tzw. „ustawy krajobrazowej”, powstałej z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dokument ten wprowadził istotne zmiany w szeregu ustaw, dając samorządom narzędzia do skuteczniejszej ochrony przestrzeni, m.in. poprzez możliwość uchwalania lokalnych przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, nakładania opłat za umieszczanie nośników reklamowych widocznych w przestrzeni publicznej i karania inwestorów nieprzestrzegających tych przepisów.  

Warszawa kilka dni po wejściu w życie ustawy we wrześniu 2015 r. przyjęła głosami radnych stosowną uchwałę i rozpoczęła prace nad regulacjami, które będą obowiązywały na terenie całego miasta.

Konsultujemy uchwałę z mieszkańcami 

Projekt uchwały krajobrazowej został poddany szerokim konsultacjom społecznym na przełomie czerwca i lipca 2017 roku, a po ich zakończeniu szczegółowo przeanalizowany w oparciu o zgłoszone uwagi. Efektem dyskusji i wymiany opinii jest publikacja „Projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy. Przewodnik po projekcie. Jak zmienią się nośniki reklamowe, szyldy, mała architektura, ogrodzenia”, która tłumaczy skomplikowane zapisy dokumentu.

Teraz zaczynamy kolejny etap konsultacji, tym razem w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zapisami uchwały krajobrazowej w specjalnym punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (30 października i 14 listopada w godz. 16.00-19.00). Natomiast we wtorek, 6 listopada, o godz. 18.00 w tym samym miejscu (sala Kasyno) odbędzie się debata publiczna.

W ramach konsultacji ponownie można składać uwagi do projektu uchwały – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pisemnego składania uwag należy pobrać i wypełnić formularz, który od piątku, 26 października, będzie dostępny tutaj. Wypełniony druk można przekazać w punkcie konsultacyjnym, wysłać pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres: krajobrazowa@um.warszawa.pl.

Przy składaniu uwag za pomocą poczty elektronicznej należy wskazać zapisy, do których odnoszą się komentarze.

Konsultacje społeczne trwają od 26 października do 3 grudnia br. Po ich zakończeniu projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie przeanalizowany pod kątem zgłoszonych uwag, a później trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Będzie ładniej!

Warszawska uchwała krajobrazowa ma regulować różne kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Usystematyzuje wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane.

Projekt zakłada m.in. że szyldy będzie można umieszczać tylko w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), w taki sposób, by nie przesłaniały cennych detali architektonicznych. Nośniki reklamowe staną jedynie wzdłuż wyznaczonych ulic. Ograniczona będzie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych. Siatki reklamowe zawisną na rusztowaniach tylko na krótki okres remontu czy budowy. Inne reklamy będą dopuszczone jedynie na ślepych ścianach o charakterze technicznym.

Wygląd i jakość przestrzeni publicznych poprawią też regulacje dotyczące obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupki i kosze na śmieci. W projekcie uchwały są zapisy dotyczące rodzajów materiałów, z których będzie można je wykonywać.

Zapisy określają dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń, wskazują materiały, z jakich powinny być wykonane (przy ulicach niewskazane są np. ogrodzenia z blachy fałdowej i betonowych prefabrykatów). Uchwała wykluczy również możliwość przegradzania chodników i ulic przez nowoprojektowane kompleksy mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje na temat projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej znajdują są tutaj.