Type to search

Odpady komunalne w metropolii warszawskiej – konferencja

Podziel się

Celem spotkania organizowanego przez gminę Izabelin oraz Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” jest m.in. wymiana doświadczeń. Wśród poruszanych tematów znajdą się prawne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi, optymalne modele realizacji zadań publicznych oraz wyzwania związane z pakietem odpadowym czekające gospodarkę.

Swój udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, organizacji ekologicznych, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

Spotkanie w Izabelinie – transmisja online.

Narastają problemy gospodarki odpadami

Warszawa i 39 gmin Metropolii, zaniepokojone obserwowanymi zjawiskami, kolejny raz wystąpiły do władz centralnych z apelem o merytoryczną dyskusję na temat gospodarowania odpadami. Zbyt mała liczba instalacji, rosnące ceny ustalane przez operatorów odbierających odpady to tylko niektóre z problemów obserwowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin.

Gospodarka odpadami jest coraz droższa, na co samorządy nie mają żadnego wpływu. Ale wpływ na to ma przyjmowane obecnie przez rząd prawo w zakresie dodatkowych wymogów i opłat, które są nakładane na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów. Koszty zagospodarowania rosną z roku na rok w zastraszającym tempie. Dopuszczanie importu do Polski odpadów z innych krajów, gdzie funkcjonują dopłaty do recyklingu, powoduje nie tylko zwiększenie ilości surowców na rynku krajowym, ale również wypychanie ekonomiczne u recyklerów odpadów rodzimych. Popyt na surowce wtórne jest wciąż niski, podczas gdy podaż nieustannie rośnie m.in. dzięki obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji. Konsekwencją jest dalszy spadek cen odpadów używanych do produkcji surowców wtórnych. Wszystko to powoduje, że gminy muszą płacić coraz więcej firmom za przekazywane odpady z selektywnej zbiórki. Może to bardzo wpłynąć na przetargi na zagospodarowanie odpadów nie tylko w całej metropolii warszawskiej, ale również w skali całego kraju. Od 1 stycznia 2019 r. decyzją rządu została podniesiona o 100% opłata środowiskowa. Nagłe zmiany prawa wprowadzają wielką niepewność po stronie przedsiębiorców, którzy ryzyka swojej działalności gospodarczej przeliczają na pieniądze składając w postępowaniach przetargowych droższe oferty gminom. Rok temu nikt nie przewidywał aż tak dużych i szybkich zmian w prawie, które wiążą się z nowymi, kosztownymi obowiązkami przedsiębiorców jak monitoring wizyjny, zabezpieczenia roszczeń, regulacja tytułów prawnych do nieruchomości, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe. To wszystko wpływa na windowanie cen na rynku sektora odpadowego.

Kosztów nie powinni ponosić tylko mieszkańcy

Jednym z ważnych źródeł finansowania systemu powinno być wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań i produktów jednorazowych. Dzięki temu finansową współodpowiedzialność za odpady ponosiliby ich faktyczni producenci. W 2018 roku został opublikowany pakiet dyrektyw dot. tzw. Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Jednym z ważniejszych mechanizmów, jaki będzie musiał być zaimplementowany, to Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta. Zgodnie z art. 8a Dyrektywy Ramowej o Odpadach, wprowadzający opakowania na rynek będą mieli obowiązek m.in. pokrywania nie mniej niż 80% kosztów zbiórki selektywnej, przygotowania do recyklingu edukacji i innych kosztów obniżonych o przychody ze sprzedaży surowców. Konieczne jest zintensyfikowanie prac nad wdrożeniem zapisów dyrektywy i włączenie w krąg podmiotów odpowiedzialnych za finansowanie selektywnej zbiórki odpadów producentów opakowań. Rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna finansowo wspierać samorządy! Tymczasem do tej pory strona rządowa nie formułuje nawet koncepcji wprowadzenia takiego mechanizmu.