Type to search

Warszawa tworzy mapę akustyczną miasta

Podziel się

Mapa akustyczna obrazuje narażenie na różne rodzaje hałasu na całym obszarze miasta. Jest jego czytelną i dostępną on-line wizualizacją. Służy głównie do kompleksowego informowania lokalnej społeczności o zagrożeniach hałasem. Ponadto jest ona podstawą do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska. Na jej podstawie tworzone są i aktualizowane programy ochrony środowiska przed hałasem, czyli dokumenty kształtujące politykę miasta na kolejne 5 lat.

Na potrzeby wykonania najnowszej edycji mapy przeprowadzane zostaną m.in. pomiary natężenia ruchu drogowego w minimum 600 punktach pomiarowych. W celu weryfikacji modelu obliczeniowego dokonane zostaną pomiary obejmujące: 60 punktów pomiarowych uwzględniających porę dnia i nocy; minimum 10 punktów pomiarowych mierzących metodą ciągłych, 24-godzinnych, pomiarów hałasu drogowego; pomiary hałasu tramwajowego w 30 punktach oraz pomiary hałasu kolejowego w 20 punktach. Dodatkowo, dla hałasu drogowego związanego z eksploatacją Południowej Obwodnicy Warszawy, zostaną wykonane dodatkowo pomiary w minimum 4 punktach (metodą ciągłych 24-godzinnych pomiarów hałasu).

Warszawa przykłada dużą wagę do ochrony mieszkańców przed hałasem. Już w roku 1999 stworzony został Plan akustyczny Warszawy, który miał na celu identyfikację zagrożenia mieszkańców hałasem drogowym, kolejowym tramwajowym, lotniczym i przemysłowym. Nadmierny długookresowy hałas dotyka około 104 tys. mieszkańców Warszawy. Główny problem stanowi hałas drogowy – blisko 1/10 mieszkańców żyje w miejscu, gdzie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Pozostałe źródła mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, np. na hałas tramwajowy narażonych jest 0,12% osób, na kolejowy 0,01%.

Miasto wykonało do tej pory – zgodnie z metodyką unijną – trzy edycje Mapy akustycznej m.st. Warszawy (Mapa 2007 r., Mapa 2012 r. i Mapa 2017 r.) oraz uchwaliła trzy Programy ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (Program 2010 r., Program 2013 r. i Program 2018 r.). Mapy tworzone są co 5 lat, a ich wykonanie jest obowiązkiem zapisanym w ustawie Prawo ochrony środowiska

Szczegółowe informacje nt. przetargu na sporządzenie mapy akustycznej m.st. Warszawy można znaleźć na stronie internetowej m.st. Warszawy. Termin składania ofert mija 16 sierpnia 2021 o godzinie 12:00.