Type to search

Zgłosiło się 250 kandydatów na rachmistrzów

Podziel się

Dziennie zgłasza się ok. 50 kandydatów na rachmistrzów. Od poniedziałku, 1 lutego, kiedy rozpoczął się nabór, zgłosiło się w sumie 250 osób. Zgłoszenia są przyjmowane do wtorku, 9 lutego.

Dodatkowy dzień pracy Urzędu

W Warszawie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzi 745 rachmistrzów. Zainteresowanie jest na tyle duże, że w najbliższą sobotę Urząd m.st. Warszawy (siedziba Biura Administracji i Spraw Obywatelskich) przy ul. Kruczkowskiego 2 będzie otwarty w godz. 9.00-14.00. Tego dnia będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z naborem kandydatów na rachmistrzów w Spisie Powszechnym.

Kryteria naboru

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w wieku pow. 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadania rachmistrza

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będą należeć:

– przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikacją formularzową,
– zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
– przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Jak się zgłosić

Kandydaci na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać dokumenty:

– osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi – stanowiska 16 i 17 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01), 
– poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu spisrekrutacja@um.warszawa.pl,
– za pośrednictwem platformy ePUAP,
– wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie BIP oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów 22 443 29 00, 22 443 29 01, e-mail: spisrekrutacja@um.warszawa.pl

 

O Narodowym Spisie Powszechnym

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.). 

Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją o ich warunkach mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.